Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane Gminne (1)
    Charakterystyka ogólna (1)

Organy
    Wójt (2)
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Budżetowo-Gospodarcza (1)
            Komisja Samorządowa (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Historia Rady Gminy (0)
            Kadencja 2002-2006 (4)
            Kadencja 2006 - 2010 (1)
            Kadencja 2010 - 2014 (1)
        Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. (1)
        Ogłoszenia o sesji Rady Gminy (0)
            Kadencja 2006-2010 (39)
            Kadencja 2010-2014 (39)
            Kadencja 2014-2018 (47)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (6)
        Wygaśnięcie mandatu radnego (2)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gimnazja (0)
            Gimnazjum w Krzymowie (17)
            Gimnazjum w Brzeźnie (1)
        Inne (3)
        Szkoły podstawowe (0)
            Szkoła Podstawowa w Krzymowie (17)
            Szkoła Podstawowa w Paprotni (2)
            Szkoła Podstawowa w Szczepidle (2)
            Szkoła Podstawowa w Brzeźnie (15)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Zebrania sołeckie (0)
        Zebrania sołeckie zwoływane przez Wójta Gminy (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        Plan zamówień publicznych (2)
        Przetargi (0)
            Otwarte (4)
            Rozstrzygnięte (0)
                2006 (13)
                2007 (4)
                2008 (8)
                2009 (17)
                2010 (16)
                2011 (18)
                2012 (32)
                2013 (28)
                2014 (22)
                2015 (13)
                2016 (11)
                2017 (12)
                2018 (10)
            Unieważnione (0)
                2006 (3)
                2009 (2)
                2010 (2)
                2011 (2)
                2012 (4)
                2013 (1)
                2014 (7)
                2015 (1)
                2017 (5)
                2018 (5)
            Dialog techniczny (1)
        Przetargi ustne (7)
    Wybory (0)
        Wybory Samorządowe 2006 (10)
        Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2008-2011 (1)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2009 (1)
        Wybory Prezydenta RP 2010 (2)
        Wybory Samorządowe 2010 (7)
        Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2012-2015 (1)
        Wybory Parlamentarne 2011 (2)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 (3)
        Wybory Samorządowe 2014 (15)
        Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencja 2015-2019 (1)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (15)
        Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 (1)
        Referendum 2015 (4)
        Wybory Parlamentarne 2015 (8)
        Wybory uzupełniające na Ławników Sądowych na kadencję 2016-2019 (1)
        Wybory Samorządowe 2018 (34)
    Ogłoszenia i konkursy (0)
        2009 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (5)
        2010 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (2)
        2011 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (3)
        2012 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (4)
        2013 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (5)
        2014 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (7)
        2015 (0)
            Otwarte (3)
            Rozstrzygnięte (7)
        2016 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (6)
        2017 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (8)
        2018 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (7)
    Zarządzanie kryzysowe (3)
        Komunikaty (10)
        Ostrzeżenia meteo (3)
        Wykaz środków transportowych (1)
    Organizacje pozarządowe (9)
    Zgromadzenia (2)
    Oświata (0)
        Dotacje (4)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu (6)
    Regulamin Pracy Urzędu (1)
    Procedury (0)
    Załatwianie spraw (0)
        Alkohol - zezwolenia (1)
        Budowa - procedury (2)
        Decyzje Środowiskowe (1)
        Dofinansowania (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja ludności (7)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (0)
        Nieruchomości - podziały (1)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Obrona cywilna (0)
        Odpady (1)
            Odpady (4)
            Nieczystości ciekłe (1)
        Pas drogowy (2)
        Pomoc społeczna (0)
        Rolnictwo (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Testament - sporządzanie (0)
        Urodzenia - rejestracja (0)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (0)
        Wojsko (0)
        Wybory - reklamacje (0)
        Zbiórka publiczna (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            Akta stanu cywilnego (5)
            Dowody osobiste (0)
            Małżeństwa - rejestracja (0)
            Medale za pożycie małżeńskie (0)
            Zgon - rejestracja (0)
        Podatki (0)
            Podatek - nadpłata (0)
            Podatek od nieruchomości (0)
            Podatek od posiadania psów (0)
            Podatek od środków transportu (0)
            Podatek rolny i leśny (0)
            Podatki - postępowanie (0)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
            Targowisko - opłata (0)
        Zagospodarowanie przestrzenne gminy (1)
        Nadanie numeru nieruchomości (1)
        Zwrot kosztów wykształcenia młodocianych (1)
        Petycje (1)
            2016 (1)
            2017 (3)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Ochrona Środowiska (0)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
            Wniosek (1)
            Zgłoszenie (1)
            Zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1)
        Sprawozdania (2)
            Analiza stanu gospodarki odpadami (0)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
        Decyzje Środowiskowe (0)
            Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (0)
                2006 (12)
                2007 (3)
                2008 (4)
                2009 (12)
                2010 (6)
                2011 (5)
                2012 (9)
                2013 (4)
                2014 (5)
                2015 (9)
                2016 (12)
                2017 (4)
                2018 (4)
            Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (0)
                2013 (2)
                2014 (5)
                2015 (8)
                2016 (8)
                2017 (2)
                2018 (2)
            Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowych (0)
                2006 (8)
                2007 (1)
                2008 (4)
                2009 (11)
                2010 (4)
                2011 (5)
                2012 (11)
                2013 (1)
                2014 (4)
                2015 (10)
                2016 (10)
                2017 (2)
                2018 (0)
            Decyzje (0)
                2016 (9)
                2017 (2)
                2018 (0)
            Wniosek (1)
        Plany i Programy (3)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (1)
        Jakość wody (8)
        Czyste Powietrze (2)
        Odpady (0)
            Deklaracja (1)
            Harmonogram (1)
            Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (1)
            Osiągnięte poziomy recyklingu (6)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (6)
            Jak segregować odpady (1)
            Miejsca zagospodarowania odpadów (1)
        Obwieszczenia, Informacje (5)
        Zezwolenia na odbiór i transport nieczytości płynnych (0)
            Wniosek (1)
            Wykaz (1)
        Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
        Azbest (1)
        Szkody (1)
    Decyzje celu publicznego (0)
        Obwieszczenia (0)
            2006 (6)
            2007 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (3)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (3)
            2008 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (7)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (7)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (7)
            2009 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
            2010 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (3)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (3)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (3)
            2011 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (8)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (8)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (7)
            2012 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (10)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (9)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (11)
            2013 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (4)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (4)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (4)
            2014 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (1)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (1)
            2015 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
                Obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie (1)
            2016 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
            2017 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
                Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o podjęciu zawieszonych postępowań (2)
            2018 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (5)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (4)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (4)
                Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie (2)
                Obwieszczenia o przekazaniu sprawy do SKO (3)
        Decyzje (0)
            2006 (5)
            2007 (3)
            2008 (7)
            2009 (1)
            2010 (3)
            2011 (7)
            2012 (11)
            2013 (4)
            2014 (1)
            2015 (2)
            2016 (2)
            2017 (1)
            2018 (1)
    Finanse (0)
        Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (1)
            2011 (1)
            2010 (0)
            2009 (1)
            2008 (1)
        Budżet gminy (1)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (1)
            2016 (0)
            2017 (2)
            2018 (0)
        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu (0)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (4)
            2013 (1)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            2010 (3)
            2011 (3)
            2012 (4)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2017 (2)
            2018 (4)
    Praca (0)
        Aktualne oferty pracy (0)
        Rozstrzygnięcia konkursów (27)
    Ogłoszenia (0)
        2010 (3)
        2011 (3)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (2)
        2015 (2)
        2016 (3)
        2017 (3)
    Pomoc publiczna (7)
    Straż Gminna (0)
        Informacje ogólne (0)
            Dane kontaktowe (1)
            Pracownicy Straży Gminnej (1)
            Zadania i uprawnienia Straży Gminnej (1)
            Podstawy funkcjonowania Straży Gminnej (0)
                Regulamin Organizacyjny Straży Gminnej w Krzymowie (1)
                Ustawa o Strażach Gminnych (1)
        Harmonogramy Kontroli Ruchu Drogowego (13)
        Legalizacje (4)
        Najczęstsze pytania i odpowiedzi (1)
        Czystość i porządek (2)
        Statystyka wypadków w Gminie Krzymów (1)
    Wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w gospodarstwie. (1)
    Podatki (0)
        Podatek od nieruchomości na 2016 rok (1)
        Wzory formularzy podatkowych (1)
        Podatek od nieruchomości na 2018 rok (1)
        Podatek od środków transportowych na 2018 rok (1)

Oświadczenia Majątkowe
    Oświadczenia Radnych Gminy (0)
        2003 (15)
        2004 (15)
        2005 (14)
        2006 (29)
        2007 (15)
        2008 (15)
        2009 (14)
        2010 (30)
        2011 (17)
        2012 (15)
        2013 (15)
        2014 - koniec VI kadencji (14)
        2014 - początek VII kadencji (15)
        2014 (15)
        2015 (15)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 - koniec VII kadencji (2014-2018) (1)
    Druk oświadczenia majątkowego - radni - wzór do pobrania (1)
    Oświadczenia Wójta Gminy (0)
        2003 (1)
        2004 (1)
        2005 (1)
        2006 (1)
        2007 (1)
        2008 (1)
        2009 (1)
        2010 (3)
        2011 (2)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 - koniec VI kadencji (1)
        2014 - początek VII kadencji (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
    Oświadczenia Pracowników Samorządowych (0)
        2003 (5)
        2004 (5)
        2005 (5)
        2006 (5)
        2007 (5)
        2008 (5)
        2009 (0)
        2010 (5)
        2011 (6)
        2012 (6)
        2013 (6)
        2014 (6)
        2015 (7)
        2016 (9)
        2017 (7)
    Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych (0)
        Oświadczenia Dyrektorów Szkół (0)
            2004 (10)
            2005 (10)
            2006 (10)
            2007 (9)
            2008 (8)
            2009 (8)
            2010 (9)
            2011 (9)
            2012 (4)
            2013 (4)
            2014 (5)
            2015 (4)
            2016 (6)
            2017 (4)
        Oświadczenia Dyrektora GOK (7)
        Oświadczenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej (15)
        Oświadczenia Kierownika GOPS (27)
        Oświadczenia Kierownika WTZ (15)
        Oświadczenia Komendanta Straży Gminnej (6)
    Druk oświadczenia majątkowego - pracownicy samorządowi - wzór do pobrania (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (2)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014 (14)
            2015 (64)
            2016 (51)
            2017 (57)
            2018 (29)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 (9)
            2011 (55)
            2012 (55)
            2013 (24)
            2014 (32)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006 (15)
            2007 (39)
            2008 (38)
            2009 (46)
            2010 (24)
        Kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 (6)
            2003 (38)
            2004 (54)
            2005 (50)
            2006 (30)
        Projekty aktów do konsultacji (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowgo (2)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy Krzymów (0)
            Kadencja 2002 - 2006 (0)
                2004 (38)
                2005 (34)
                2006 (17)
            Kadencja 2006 - 2010 (0)
                2006 (2)
                2007 (3)
                2008 (0)
                2009 (2)
                2010 (3)
            Kadencja 2010 - 2014 (0)
                2011 (3)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                2016 (1)
        Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy Krzymów (0)
            2006 (8)
            2007 (1)
            2008 (2)
            2009 (5)
            2010 (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (11)
    Inne (0)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (2)
    Dziennk Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dzienniki Urzędowe (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij