Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.33.2018 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Krzymów 28.11.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania nr OZ.271.33.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1986) gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia w ramach:

 

Części I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 

wybrano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Poznaniu

60-837 Poznań

ul. Mickiewicza 33

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 76,35 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „Zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Liczba punktów w kryterium „Zwiększenie limitów odpowiedzialności”

Łączna liczba punktów

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Poznaniu

60-837 Poznań, ul. Mickiewicza 33

60,00

7,50

8,85

76,35

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: cena łączna ubezpieczenia – 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 25%, zwiększenie limitów odpowiedzialności –  15%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęła do Zamawiającego tylko 1 oferta przetargowa.

 

 

Części II - Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

Ubezpieczenie assistance

 

wybrano ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Concordia Polska TUW O/Poznań P/Konin

62-500 Konin

ul. Kolska 6

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 86,20 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „Zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Liczba punktów w kryterium „Zniżka za niską szkodowość”

Łączna liczba punktów

1

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

51,46

14,40

10,00

75,86

3

Concordia Polska TUW O/Poznań P/Konin

ul. Kolska 6, 62-500 Konin

60,00

16,20

10,00

86,20

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: cena łączna ubezpieczenia – 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%, zniżka za niską szkodowość – 10%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

Części III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej wybrano ofertę nr 3, złożoną przez wykonawcę:

Concordia Polska TUW O/Poznań P/Konin

62-500 Konin

ul. Kolska 6

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 70,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „Zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Łączna liczba punktów

3

Concordia Polska TUW O/Poznań P/Konin

ul. Kolska 6, 62-500 Konin

60,00

10,00

70,00

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: cena łączna ubezpieczenia – 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęła do Zamawiającego tylko 1 oferta przetargowa.

 

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

Krzymów, 14.11.2018 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 643373-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

 

Termin składania ofert: 14/11/2018, godzina: 09:45

 

Termin otwarcia ofert: 14/11/2018, godzina: 10:00

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 153 300,00 zł brutto.

w tym na:

Część I: 106 800,00 zł brutto

Część II: 37 500,00 zł brutto

Część III: 9 000,00  zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 14.11.2018 r. do godz. 9:45 złożono 3 oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

część I zamówienia

 

część II zamówienia

część III zamówienia

cena łączna (w PLN)

Numery zaakceptowanych klauzul dodatkowych

zwiększenie limitów odpowiedzialności

cena łączna

(w PLN)

Numery zaakceptowanych klauzul dodatkowych

Zniżka za niską szkodowość

cena łączna

(w PLN)

Numery zaakceptowanych klauzul dodatkowych

1

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

ND

ND

ND

Brutto: 36 039,00

 

4, 6, 7, 9, 11, 12 i 13

TAK

ND

ND

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Poznaniu

60-837 Poznań

ul. Mickiewicza 33

Brutto: 103 386,00

41, 42, 43, 49 i 54

Zwiększenie limitu odpowiedzialności

§ dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia) - o 100%

§ dla ryzyka dewastacji - o 100%

§ (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej - o 100%

§ dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów) - o 100%

§ dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa) - o 50%

§ dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia) - o 50%

§ dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych) - o 100%

§ dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych) -  o 100%

 

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej–NIE

 

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi-NIE

ND

ND

ND

ND

ND

3

Concordia Polska TUW O/Poznań P/Konin

62-500 Konin

ul. Kolska 6

ND

ND

ND

Brutto: 30 912,00

4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11

TAK

Brutto: 10 080,00

4 i 7

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

 

Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji, kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

===============================================================

                                                                                              Krzymów, 08.11.2018 r.

 

 

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.33.2018.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 643373-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzymów

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia:

 

Pytanie 1.

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §14 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część II i III zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

Pytanie 3.

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

Ubezpieczenie mienia

 

Pytanie 4.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a)      czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b)      czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c)      czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

 

Odpowiedź:

Celem rzetelnej oceny dotychczasowego ubezpieczenia z ostatnich 3 lat Zamawiający informuje:

a)    celem porównania zakresu podaje link do przetargu dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w latach 2016-2018 gdzie znajduje się SIWZ wraz z programem ubezpieczenia http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2595

b)    Podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje.

c)     celem rzetelnej analizy różnic zamawiający podaje link do przetargu dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w latach 2016-2018 gdzie znajduje się SIWZ wraz z programem ubezpieczenia http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2595

 

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 7.

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączania z eksploatacji obiektów budowlanych w okresie realizacji zamówienia.

 

Pytanie 8.

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 10.

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że protokoły pokontrolne nie zawierały uwag lub innych sformułowań o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów

 

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 12.

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że PML wynosi 7 294 724,76 zł i dotyczy Szkoły Podstawowej w Brzeźnie - ul. Kwiatowa 20 A, Brzeźno.

 

Pytanie 13.

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

 

Odpowiedź:

Wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

 

Pytanie 14.

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

 

Odpowiedź:

Wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia od 2010 r. nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

 

Pytanie 15.

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mają być drogi.

 

Odpowiedź:

Przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie mają być drogi.

 

Pytanie 16.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź przecząca na poprzednie pytanie.

 

Pytanie 17.

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

 

Odpowiedź:

W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych nie zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty.

 

Pytanie 18.

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź przecząca na poprzednie pytanie.

 

Pytanie 19.

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ  poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

 

Odpowiedź:

Ubezpieczający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 20.

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia planuje przeprowadzić następujące inwestycje:

1.      Budowa dróg na terenie Gminy Krzymów rodzaj inwestycji – robota budowlana, szacowana wartość inwestycji – około 1,5 mln zł brutto rocznie.

2.      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 4: Środowisko; Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa; w ramach umowy o dofinansowanie o numerze: RPWP.04.03.01-30-0025/17 rodzaj inwestycji – robota budowlana, szacowana wartość inwestycji - 5 948 600,68 zł. brutto oraz planowany terminy rozpoczęcia budowy  – I kwartał 2019 roku, ukończenia jej realizacji – 12.2020 roku.

3.      Uregulowanie gospodarki  wodno-ściekowej ściekowej na terenie gmin Końskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzymów Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 4: Środowisko; Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa; w ramach umowy o dofinansowanie o numerze: RPWP.04.03.01-30-0004/17-00 rodzaj inwestycji – robota budowlana, szacowana wartość inwestycji – 15 901 290,00 zł. brutto, termin rozpoczęcia budowy – IV kwartał 2018 roku, ukończenia jej realizacji – 30.06.2020 roku.

Powyższe inwestycje na czas realizacji prac budowlanych ubezpieczane będą przez wykonawców prac budowlanych.

 

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 22.

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

i)       Jaka jest wartość biogazowni?

ii)      Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?

iii)     Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

 

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.

 

Pytanie 23.

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

Pytanie 24.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższej.

 

Pytanie 25.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 26.

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 27.

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 28.

Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

1)      maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2)      gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3)      z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

4)      budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 29.

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.”

Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu remontowego Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów działalności Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 30.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 31.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 32.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 33.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac budowlanych naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 34.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 35.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 37.

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że tam gdzie kwestia wyłączeń nie została uregulowana w SIWZ, umowie będą miały zastosowanie wyłączenia ujętę w OWU zwycięskiego wykonawcy.

 

Pytanie 39.

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

Pytanie 40.

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 41.

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 42.

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 43.

Odnośnie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych. Prosimy o przeniesienie całego ryzyka odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych, do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 44.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości, a także imprez o charakterze imprez motorowych, motorowodnych i lotniczych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

Pytanie 45.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning

 

Pytanie 46.

Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 4171 kc).  - pkt „5.5” w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 47.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

 

Pytanie 48.

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

a.      Gdzie się znajduję – adres

b.      Od kiedy funkcjonuje

c.      Na jak dużym obszarze

d.      Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e.      rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)

f.       Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

 

Pytanie 49.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 50.

Prosimy o potwierdzenie,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 51.

Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu  „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w programie ubezpieczenia występuje fakultatywna klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. W programie ubezpieczenia nie ma obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

 

Pytanie 52.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym także naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

1.      przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,

2.      przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,

3.      przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,

4.      przez transmisję informacji lub danych poufnych,

5.      w związku z przetwarzaniem danych,

6.      w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania

7.      przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

8.      przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.

W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości przedłożenia oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 53.

W zakresie czystych strat finansowych prosimy o dodanie jeszcze następujących wyłączeń odpowiedzialności. Ochrona nie obejmuje również szkód:

1.      związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie

2.      w postaci roszczeń, które mogą  być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania

3.      w postaci kosztów zw. z wycofaniem produktu z rynku

4.      spowodowanych przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

5.      związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności

6.      wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w programie ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych sprecyzowane zostały dopuszczalne wyłączenia. Zamawiający nie wyraża zgody na ich modyfikację.

 

Pytanie 54.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu  - pkt „5.28”

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „5.20”).

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 56.

Odnośnie „odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy). Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego” – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w dokumentach, kluczach i innych przedmiotach użytku prywatnego i osobistego. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód w dokumentach, kluczach i innych przedmiotach użytku prywatnego i osobistego w wys. 10 000 zł na wszystkie zdarzenia i 1 000 zł na jedno zdarzenie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

 

Pytanie 57.

Odnośnie „odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych” prosimy o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem wyburzeń metodą wybuchową pkt „5.35”

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 58.

Prosimy o informację, na jaki dzień została podana informacja o szkodowości oraz jej uaktualnienie na dzień złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego. Prosimy także o potwierdzenie, że informacja ta obejmuje wszystkie jednostki i wszystkie ryzyka zgłoszone teraz do ubezpieczenia, w tym OC za drogi.

 

Odpowiedź:

Informacja została podana na dzień 10.10.2018 r. Zamawiający nie jest w stanie zaktualizować informacji na dzień złożenia wyjaśnień. Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki i wszystkie ryzyka zgłoszone do ubezpieczenia w tym OC za drogi.

 

Pytanie 59.

Prosimy o obniżenie limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe do 100 000 zł w związku z posiadaniem i użytkowaniem „Centrum Sportów Ekstremalnych” w Paprotni.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

 

Pytanie 60.

Odnośnie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem promu przewozowego prosimy o wyodrębnienie ryzyka z osobną sumą gwarancyjną z limitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zwracamy uwagę, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika należy do Grupy ministerialnej 12 i nie powinno być obejmowane ochroną w ramach Grupy 13.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 61.

Odnośnie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem promu przewozowego prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 62.

Odnośnie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem promu przewozowego, prosimy o szczegółowe informacje:

- gdzie pływa prom,

- co przewozi,

- jak często,

- jaka jest jego wielkość/pojemność?

- stan techniczny,

 

Odpowiedź:

a)      Prom jest zamocowany na linie pomiędzy brzegami rzeki Warty w miejscowości Ladorudz gmina Krzymów – pływa od brzegu do brzegu – przez rzekę.

b)      Auta i pasażerów

c)      Trasa j/w. Prom jest ekspolatowany w miesiącach od kwietnia do końca listopada. W miesiącach zimowych będzie nieczynny.

d)      Zgodnie z zapisami w Uproszczonym Świadectwie Zdolności Żeglugowej nr BG-2/0305 do 12 osób

e)      Prom jest po remoncie generalnym – całkowicie odnowiony.

 

Pytanie 63.

Potencjalny wykonawca w nawiązaniu do  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Krzymów Reprezentowanej przez Wójta prosi o podanie aktualnego harmonogramu planowanych imprez, także wodnych i lotniczych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje organizacji imprez wodnych i lotniczych z wstępnie w harmonogramie planowanych imprez cyklicznych wymienić należy:

- Gminny dzień dziecka organizowany corocznie na przełomie maja i czerwca

- Dożynki gminno-parafialne organizowane corocznie pod koniec sierpnia

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

                                                                                       

===============================================================

            Krzymów, 06.11.2018 r.

 

 

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.33.2018.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 643373-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzymów

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia:

           

Pytanie 1.

Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010  (liczba i wartość wypłat):

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w latach 1997 i 2010 nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią.

 

Pytanie 2.

Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami  (liczba i wartość wypłat)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

 

Pytanie 3.

Czy przedmiotem ubezpieczenia będą:

 

-           Składowisko odpadów(zdarzenia losowe):  tak/nie*  suma ubezpieczenia: ………………………..

-           Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie*  suma ubezpieczenia: ………………………..

-           Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia ……………………..

-           Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia ……………………..

-           Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub zabytkowe, (liczba budynków,)……………………………..

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia (zdarzenia losowe) nie będą: składowisko odpadów,  drogi, mosty, budynki nieużytkowane. Dwa ośrodki zdrowia zostały zgłoszone do ubezpieczenia – budynki Urzędu Gminy – L.p. 15 Budynek GOZ Krzymów i l.p. 16 Budynek GOZ Brzeźno. Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden zabytkowy budynek – Szkoły Podstawowej w Brzeźnie – l.p. 7 Szkoła Podstawowa w Brzeźnie. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do SIWZ została podana niewłaściwa informacja –na pytanie-  czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?- jest „nie” winno być – „tak”.

 

Pytanie 4.

Podanie PML …………….  mln zł. ……………………… (prosimy podać lokalizację)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że PML wynosi 7 294 724,76 zł i dotyczy Szkoły Podstawowej w Brzeźnie - ul. Kwiatowa 20 A, Brzeźno.

 

Pytanie 5.

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż? (w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów),

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż

 

Pytanie 6.

Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.         

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 643373-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Gmina Krzymów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, REGON 311019183, NIP 665-273-70-20, Wójt Gminy - Tadeusz Jankowski

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Krzymów ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, Regon: 000272508, NIP: 665-29-89-460, Dyrektor Szkoły - Marzena Dopytalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, Paprotnia ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów, Regon: 001190110, NIP: 665-24-41-897, Dyrektor Szkoły - Bożena Hodlik

Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów, Regon: 001190103, NIP: 665-24-64-237, Dyrektor Szkoły - Bożena Pruchlat

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Brzeźno ul. Kwiatowa 20 A, 62-513 Krzymów, Regon: 001190296, NIP: 665-29-89-477, Dyrektor Szkoły - Urszula Kucharska

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Brzeźno ul. Główna 70 A, 62-513 Krzymów, Regon: 301798077, NIP: 665-29-78-278, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie - Krzysztof Kędziora


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl  
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Krzymów przygotuje i przeprowadzi postępowanie oraz udzieli zamówienia i zawrze umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, pozostali partnerzy zobowiązują się udostępnić jej wszystkich niezbędnych do tego celu informacji, oraz na bieżąco regulować należności wynikłe z realizacji zawartych umów, każdy w swoim zakresie.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer referencyjny: OZ.271.33.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE Nr OZ.271.33.2018 OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515000-3

66516000-0

66512100-3

66514110-0

66516100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 – Oświadczenie nr 1 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie nr 2

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
część I Zamówienia 1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 6) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 7) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 8) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 9) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. część II Zamówienia 1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2021 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2022 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. część III Zamówienia 1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2018-11-14, godzina: 09:45,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzymów, reprezentowana przez Wójta Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów § Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: krzymow@op.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzymów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; oraz zgodnie z jednolitym wykazem akt; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem. § posiada Pani/Pan prawo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie przetargowe w ramach tej cześci zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

25,00

Zwiększenie limitów odpowiedzialności

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie przetargowe w ramach tej części zamówienia obejmuje ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

30,00

Zniżka za niską szkodowość

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie przetargowe w ramach przedmiotowej części zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzymów

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

Załączniki

OZ.271.33.2018 - SIWZ (641.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.33.2018 - SIWZ (172.6kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 6 wykaz mienia i inne dane Zamawiającego (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert-BIP (126.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia - BZP (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2018-10-31 13:25:24
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2018-10-31 14:16:59
Ostatnia zmiana:2018-12-15 11:36:51
Ilość wyświetleń:290

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij