Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.12.2018 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów

 

Krzymów 18.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania nr OZ.271.12.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę:

 

„Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

Andrzej Bakun

Roztoka 6

62-513 Krzymów

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia”

Termin Płatności Faktur

Dodatkowe odbiory odpadów

Łączna liczba punktów

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (plastik) w miesiącu marcu 2019 roku o 1 dodatkowy odbiór

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  (bioodpady) w miesiącu  październik 2018 roku o 1 dodatkowy odbiór

1

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun
Roztoka 6

62-513 Krzymów

60,00

20,00

10,00

10,00

100,00

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia - 60%, termin płatności faktur – 20% oraz dodatkowe odbiory odpadów – 20%. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła do zamawiającego tylko jedna oferta.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

                                                                                                          Wójta Gminy Krzymów

 

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

================================================================

Krzymów, 08.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 564700-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

 

Termin składania ofert: 08/06/2018, godzina: 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 08/06/2018, godzina: 12:30

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę: 796 000,00 zł brutto

Ponadto informuję, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Termin Płatności Faktur

(II kryterium)

Dodatkowe odbiory odpadów

(III kryterium)

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (plastik) w miesiącu marzec 2019 roku o 1 dodatkowy odbiór

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  (bioodpady) w miesiącu  październik 2018 roku o 1 dodatkowy odbiór

1

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun

Roztoka 6, 62-513 Krzymów

968 760,00 zł

30 dni

TAK

TAK

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji, kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

    

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

================================================================

Ogłoszenie nr 500124103-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.

 

Krzymów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564700-N-2018

Data: 2018-05-28

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2, 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.

Adres strony internetowej (url): www.krzymow.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SEKCJA IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-06, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-08, godzina: 12:00,

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 ===================================================================

 

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający w załączniku zamieszcza zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

 ===================================================================

OZ.271.12.2018

Krzymów, dnia 04.06.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.12.2018. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

W związku z  § 6 ust 8 e), proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby po każdym odbiorze z poszczególnej nieruchomości jednostki organizacyjnej Gminy Krzymów Wykonawca dokonywał bezpośredniego transportu odpadów do RIPOK ewentualnie innej instalacji przeważania odpadów celem dokonania adnotacji w KPO?

Nadmieniam, że Wykonawca, ewentualnie RIPOK nie ma możliwości wydzielenia masy odpadów dla poszczególnej jednostki organizacyjnej z masy odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Krzymów, a tym samym wybiórczego weryfikowania treści KPO.W myśl zapisów umownych zachodziłaby konieczność transportu po załadunku, bez względu na ilość odpadów z poszczególnej nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy wprost do instalacji przetwarzania odpadów, gdzie dopiero następowałoby ważenie i potwierdzenie odbioru odpadów ze stosowną adnotacja w KPO.

Jeśli Zamawiający udzielił odpowiedzi negatywnej należy zmodyfikować powyższy zapis oraz §6 ust. 11, 18, §8 ust.2 umowy, albowiem możliwe jest podanie zbiorczej informacji dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej wskazuję, że zapis ten generuje nieuzasadnione koszty po stronie Zamawiającego, co może rodzić konsekwencje wynikające z naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze treść obowiązków Zamawiającego, w zakresie obowiązków osiągania odpowiednich poziomów recyklingu wystarczającą byłaby informacja zbiorcza dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Wydatkowanie środków publicznych jest jednym z procesów związanych z ich rozdysponowaniem. Zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy o finansach publicznych (UsFinPub),wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 3 UsFinPub, wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (...), że nabywane dostawy, usługi lub roboty budowlane, do których nie stosuje się przepisów Pzp, powinny stanowić rzeczywistą potrzebę zamawiającego, związaną z celem jego działalności.

 

Odpowiedź:

§ 6 ust 8e) wzoru umowy otrzymuje brzmienie :

„kartę przekazania odpadów z wszystkich nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów (wg zał. nr 4 do umowy) wskazanych w pkt I.2 załącznika nr 2 do niniejszej umowy potwierdzonych przez upoważnionych do tego pracowników poszczególnych nieruchomości zebranych w danym dniu - dotyczy tylko odbioru odpadów z nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów.”

 

§ 6 ust 11) wzoru umowy otrzymuje brzmienie :

W dniu odbioru odpadów z nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ uprawniony przez Zamawiającego pracownik ww jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów wystawi potwierdzenie zdania odpadów w ilości 3 egz. dla poszczególnych ich rodzajów, w których Wykonawca potwierdzi transport odpadów. Uprawniony przez Zamawiającego pracownik ww jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów przekaże 2 egzemplarze karty zdania odpadów Wykonawcy 1 pozostawi u siebie.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. potwierdzenia (oryginał) Zamawiającemu. Kartę przekazania odpadów zebranych w dniu odbioru odpadów ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów wraz ze sprawozdaniami o których mowa w § 8 ust 2 niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

§ 6 ust 18) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Płatności za  świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów których wykaz zawarty jest w pkt I.4 zał nr 2 do umowy będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy: …………………………………………… w terminie do ………………………. dni od otrzymania faktury wystawionej dla:

a)      Nabywca: Gmina Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 27 37 020

Odbiorca: Urząd Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 17 66 491 – za odbiór odpadów z:

·         biura ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

·         Świetlica socjoterapeutyczna w Krzymowie, ul. Główna 49

·         Ośrodek Zdrowia w Krzymowie  ul. Główna 17, 62-513 Krzymów

·         Stadion w Krzymowie, ul. Mleczna 1, 62-513 Krzymów

·         Boisko wielofunkcyjne w Szczepidle, 62-513 Krzymów

·         Budynek po byłym Komisariacie Policji w Krzymowie, ul. Główna 19

·         kosze uliczne:

-        Krzymów, ul. Główna;

-        Krzymów, ul. Konińska;

-        Paprotnia, ul. Zielona,

-        Paprotnia ul. Piaskowa (Centrum Sportów Ekstremalnych)

-        Brzeźno, ul. Główna,

-        Brzeźno, ul. Leśna

w rozbiciu będą wskazane wszystkie z powyżej wymienionych punktów wraz z opisem dotyczącym ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (koszy/pojemników)  odebranych z poszczególnych punktów, jednostek i ulic

b)      Nabywca: Gmina Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 27 37 020

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, NIP 665-24-50-471

c)      Nabywca: Gmina Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 27 37 020

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Brzeźnie, ul. Kwiatowa 20A, 62-513 Krzymów, NIP 665-24-59-271

d)     Nabywca: Gmina Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 27 37 020

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Paprotni, ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów, NIP 665 24 41 897

e)      Nabywca: Gmina Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, NIP 665 27 37 020

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów, NIP 665 24 64 237

f)       Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, ul. Główna 70A, 62-513 Krzymów, NIP 665 29 78 278

 

§ 8 ust 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w ramach sprawozdań w formie papierowej informacji o ilości odebranych z nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów:

-        zmieszanych odpadów komunalnych (ilość pojemników o określonej pojemności)

-        popiołów (ilość pojemników o określonej pojemności)

Informacje te powinny zostać przekazana w podziale na poszczególne nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów, których jest 11 oraz na kosze uliczne np. SP Paprotnia- ilość koszy o danej pojemności ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i ilość koszy o danej pojemności z popiołem w miesiącu; Kosze uliczne - łączna ilość koszy ulicznych (ze wszystkich ulic w rozbiciu na poszczególne ulice) odebranych  w danym miesiącu.

Wykonawca wraz z przedłożonymi sprawozdaniami przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów z wszystkich nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów wskazanych w pkt I.2 załącznika nr 2 do niniejszej umowy potwierdzoną przez upoważnionych do tego pracowników poszczególnych nieruchomości.”

 

Pytanie 2:

§ 9 ust. Umowy zawiera kary rażąco wygórowane w stosunku do ewentualnego stopnia naruszeń. Ponadto część kar umownych określonych w powyższym paragrafie stanowią powtórzenie zapisów art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakłada Zamawiający, pełniący role organu kontrolnego. W konsekwencji dochodzi do trudnej do uzasadnienia sytuacji podwójnej karalności. Co niewątpliwie wpłynie również na możliwość miarkowania takiej kary ewentualnie stwierdzenie, iż umowa w tym zakresie stanowi przejaw nadużycia pozycji dominującej. Celem uniknięcia ewentualnych sporów w tym zakresie zapisy te należałyby usunąć. Miarkowanie kary umownej polega na jej zmniejszeniu dla wyeliminowania dysproporcji między wysokością kary a odpowiadającym jej interesom wierzyciela. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. sądom przysługuje samodzielna kompetencja ukształtowania kary umownej w oparciu o dwie przesłanki, tj. wykonania zobowiązania w znacznej części lub rażącego wygórowania kary (zob. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  z dnia 22 lutego 2017r., VI ACa 1869/15). Rażąco wygórowania kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy, gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody. Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Przy czym, zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej może uwzględnić łączne stosowanie obu wskazanych w art. 484 § 2 k.c. podstaw miarkowania, gdy kara umowna, po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części,  nadal pozostaje rażąco wygórowana (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 r., IV CSK 416/13). Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego określenia treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Określając treść umowy w sprawie zamówienia publicznego musi jednak mieć na uwadze ograniczenie wynikające z art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c., zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 

Odpowiedź:

W § 9 Wzoru umowy w ust 1 lit. a) dodaje się po § 8 ust. 5 oraz skreśla w ustępie 1 lit. f) pozostałe zapisy § 9 Wzoru umowy pozostają bez zmian. Przedmiotowy zapis z uwzględnieniem zmian otrzymuje brzmienie:

§ 9

Kary umowne

1.         Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w przypadku:

a)        nie przekazania w terminie określonym niniejszą Umową kompletnej dokumentacji opisanej w §6 ust. 8 oraz w §8 ust. 5 – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

b)        nie odebrania odpadów:

ba) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z pojemników lub worków na nieruchomości w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy pojemnik lub worek,

bb) w postaci odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każde zdarzenie,

bc) komunalnych zmieszanych w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy pojemnik,

c)         nie przekazania Zamawiającemu harmonogramów w terminie wskazanym w Umowie w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków,

d)        nie przekazania Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie dostępu do systemu monitoringu o którym mowa w § 8a ust. 8 przedmiotowej umowy w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,

e)        nie uprzątnięcia lub nienależytego uprzątnięcia terenu nieruchomości z powstałych w wyniku lub w związku z realizacją usługi zanieczyszczeń – wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy przypadek takiego działania lub zaniechania,

f)         zmieszania segregowanych odpadów z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego zmieszania,

g)        w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 8a ust. 4 Umowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde naruszenie,

h)        w przypadku braku stałego dostępu do systemu monitorowania pracy sprzętu za pomocą, którego Wykonawca realizuje jej przedmiot, nie działania lub niesprawności działania tego systemu (przez co rozumie się brak kompletnych danych tj. o położeniu, miejscach postoju, miejscach wyładunku odpadów) określonego w  § 8a umowy,  przez ponad 4 (cztery) godziny w danym dniu zbiórki, uniemożliwiającego lub utrudniającego kontrolowanie przez Zamawiającego tych prac, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień, w którym zdarzenie takie nastąpiło. Liczbę minut lub godzin trwania w danym dniu zdarzenia sumuje się,

i)          nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, za zastrzeżeniem postanowień ustępów powyżej, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każde naruszenie.

j)          nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą umowy o świadczenie usług lub umów lub oświadczenia, o których mowa w § 11 – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu umów lub oświadczenia,

k)        nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), o której mowa w § 5 ust. 1 lit. h) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu umowy,

l)          Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 czynności w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 czynności.

m)      za nieprzedłożenie raportów o których mowa w § 8 ust. 7 lit a do d w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

2.         Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych.

3.         Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.         Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych z należnego Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia.

5.         W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

6.         W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

7.         W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przenosi wartość zastrzeżonej na rzecz tej Strony kary umownej, Strona ta uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.

8.         Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

Pytanie 3:

§ 12 ust. 2 umowy należy uzupełnić, zgodnie z treścią  Art. 148. Ust. 5. Prawa zamówień publicznych, aby uniknąć niejasności. Zgodnie z tym przepisem „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.”

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob. Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006., II Ca 693/5).

 

Odpowiedź:

W § 12  Wzoru umowy dodano ust 2a o następującej treści:

2a. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert.

 

Nowy termin to: 08.06.2018 roku do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30 ofert.

 

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 ===================================================================
Ogłoszenie nr 564700-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

Gmina Krzymów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Podmiot

Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, REGON 311019183, NIP 665-273-70-20, Wójt Gminy - Tadeusz Jankowski

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Krzymów ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, Regon: 000272508, NIP: 665-29-89-460, Dyrektor Szkoły - Marzena Dopytalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, Paprotania ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów, Regon: 001190110, NIP: 665-24-41-897, Dyrektor Szkoły - Bożena Hodlik

Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów, Regon: 001190103, NIP: 665-24-64-237, Dyrektor Szkoły - Bożena Pruchlat

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Brzeźno ul. Kwiatowa 20 A, 62-513 Krzymów, Regon: 001190296, NIP: 665-29-89-477, Dyrektor Szkoły - Urszula Kucharska

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Brzeźno ul. Główna 70 A, 62-513 Krzymów, Regon: 301798077, NIP: 665-29-78-278, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie - Krzysztof Kędziora


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.

Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Gmina Krzymów przygotuje i przeprowadzi postępowanie oraz udzieli zamówienia i zawrze umowę o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, pozostali partnerzy zobowiązują się udostępnić jej wszystkich niezbędnych do tego celu informacji, oraz na bieżąco regulować należności wynikłe z realizacji zawartych umów, każdy w swoim zakresie.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów

Numer referencyjny: OZ.271.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Krzymów, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Krzymów w terminie od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku oraz odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów popiołu z nieruchomości jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów w terminie od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 ze zm.) a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90000000-7

90510000-5

90513100-7

90514000-3

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzymów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 ze zm.).

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym lub dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny). - minimalnie łącznie 5 pojazdów posiadających wskazane powyżej funkcje.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2B SIWZ (składane razem z ofertą);

b) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ. UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą);

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzymów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 ze zm.).

c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzymów oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii;

c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł.

3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.12.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


Informacje dodatkowe:


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:


Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Termin Płatności Faktur

20,00

Dodatkowe odbiory odpadów

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:

1) Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, przy czym dla celów niniejszej umowy pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności,

b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,

c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jej wysokości,

d) zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością opłaty za zagospodarowanie odpadów, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jej wysokości,

e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia,

f) dokonania zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych w Załączniku nr 2 do umowy

2. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.

3. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 3 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 1. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2018-06-06, godzina: 12:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 dotycząca przetwarza danych osobowych w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.12.2018 pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-37-76 lub adresem e mail krzymow@op.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.12.2018 pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz zgodnie z jednolitym wykazem akt;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem.

- posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

Załączniki

OZ.271.12.2018 - Modyfikacja SIWZ odpady (703.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.12.2018 - Modyfikacja SIWZ odpady (809.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zmianie ogl o zamowieniu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu BZP (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.12.2018 - SIWZ odpady (640.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.12.2018 - SIWZ odpady (711.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 -popr (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 -popr (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Uchwała RG XVIII_102_2016 (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Uchwała RG XXXII_192_2017 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - uchwała RG XVIII_103_2016 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Uchwała RG XXXIII_202_2017 (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Uchwała RG XXXIII_201_2017 (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustawa o odpadach (395.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia - BZP (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Szczepankiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Szczepankiewicz
Data wprowadzenia:2018-05-28 13:39:44
Opublikował:Mariola Szczepankiewicz
Data publikacji:2018-05-28 14:04:40
Ostatnia zmiana:2018-06-21 12:31:33
Ilość wyświetleń:380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij