Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

 


Urząd Gminy w Krzymowie

_________________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów


                                                                                                     Krzymów, 16.04.2018 r.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 roku


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
pu­blicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.),
Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzymów nr XXV/142/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku.

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej organizacjami poza­rządowymi. Opracowane zostało na podstawie danych przedstawionych przez właściwie merytorycznie komórki organizacyjne urzędu odpowie­dzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi opierała się na ustawowych zasadach:

 1. pomocniczości;

 2. suwerenności;

 3. partnerstwa;

 4. efektywności;

 5. uczciwej konkurencji;

 6. jawności.

Zarządzeniami Wójta Gminy na realizację zadań publicznych ogła­szano otwarte konkursy ofert oraz powoływano komisje konkursowe, oce­niające złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Wójtowi Gminy, celem zatwierdzenia przyznawanych dotacji.

Treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki zamieszczane były
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzymów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Otwarte konkursy ofert ogłaszane były przez komórki organizacyjne urzędu, merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z programu.

W 2017 roku Wójt Gminy zlecił organizacjom publicz­nym następujące zadania publiczne:


 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:

  -Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich-

  w ramach zleconego zadania Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadziło na terenie Gminy Krzymów placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Oferta programowa w placówkach obejmowała: zajęcia socjoterapeutyczne, reedukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe, turystyczne i kulturalne, codzienną pomoc
  w odrabianiu prac domowych oraz dożywianie.

  Na realizacje zadania przeznaczono 24.000 zł.

  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie przekazało roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania publicznego.

 2. W zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej:

  -Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni” Brzeźno-

  w ramach za­dania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci
  i młodzieży, prowadziło treningi i rozgrywało mecze, upowszechniało kulturę fizyczną i sport.

  Na realizacje zadania przeznaczono 33.600 zł.

  LMKS „Czarni” w Brzeźnie przekazał roczne sprawozdanie merytorycz­ne

  i finansowe z wykonania zadania publicznego.

  - Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów”-

  w ramach zadania prowa­dził zajęcia sportowe, treningi dla dzieci i młodzieży, rozgrywane były mecze, upowszechniana kultura fizyczna i sport poprzez pozyskiwanie nowych zawodników.

  Na realizacje zadania przeznaczono 38.500 zł.

  GKS „Warta Krzymów” przekazał roczne sprawozdanie merytoryczne
  i finansowe z wykonania zadania publicznego.

  -Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie- w ramach zadania zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo pod nazwą

  Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej , siatkówki oraz unihokeja dla dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Krzymów- Aktywność fizyczna droga do sportowego sukcesu”

  Na realizacje zadania przeznaczono 5.200 zł

  • Stowarzyszenie”Razem Aktywni”- zorganizowano II Letnią Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy brali udział w konkurencjach sportowych co sprzyjało ich integracji i rozwojowi fizycznemu jak również psychicznemu.

   Na realizację przekazano 2.700 zł

 1. W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin

  w trudnej sytuacji życiowej:

  -Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie- w ramach zleconego zadania zorganizowano półkolonie w formie warsztatów pod nazwą„Wesołe lato
  z językiem” w Zespole Szkół w Brzeźnie i w Krzymowie. W zajęciach uczestniczyło 60 osób.

  Na realizacje zadania przeznaczono 6.000 zł

  Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie przekazało sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania za­dania publicznego.

  -Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin-

  w ramach zleconego zadania zorganizowało obozy pod namiotami
  w Pobierowie pod nazwą „W kierunku wartości- edukacyjno-wychowawczy wypoczynek w Pobierowie” Wzięło w nich udział 16 uczestników z terenu gminy Krzymów- dzieci i młodzieży szkolnej.

Na realizacje zadania przeznaczono 7.000 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin przekazał sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania za­dania publicznego.

 1. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krzymów

  • Stowarzyszenie”Razem Aktywni”- w ramach zadania zakupiono sprzęt do rehabilitacji ruchowej oraz wyremontowano salę rehabilitacji ruchowej. Zorganizowano zajęcia sportowe i komputerowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin -sprzyjało to rozwojowi fizycznemu i integracji oraz spojrzeniu na problemy
   i możliwości dzieci podczas ćwiczeń.

   Na realizację przekazano 10.000 zł

  Stowarzyszenie ”Razem Aktywni” przekazało sprawozdanie merytoryczne
  i finansowe z wykonania za­dania publicznego.

5. Ważną częścią współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku było wsparcie podejmowanych przez organizacje działań, jak np.:

 • użyczanie pomieszczeń na siedziby działających na terenie Gminy Krzymów organizacji pozarządowych,

 • użyczanie obiektów sportowych na realizacje zajęć,

 • współpraca przy organizacji festynów imprez sportowych i uroczystości
  o charakterze lokalnym,

  - Gmina Krzymów była fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez organizacje pozarządowe,

 • promocja działających na terenie Gminy Krzymów organizacji pozarządowych, poprzez informacje o działalności poszczególnych organizacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w bezpłatnym miesięczniku Gminy Krzymów „Wiadomości Gminy Krzymów”,

 • współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających
  na terenie Gminy Krzymów (na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  Dz. U. z 2015 poz. 867 ze zm.)

Przedmiotem współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku była: realizacja zadań Gminy określonych
w ustawach, podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców, tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. Wypracowana w ostatnich latach płaszczyzna wspólnych działań Gminy i organizacji pozarządowych przynosi oczekiwane efekty. Gmina Krzymów kontynuuje więc prowadzoną współpracę, nie zamykając się jednocześnie na propozycje nowych jej form.

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2018-05-07 11:58:37
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2018-05-07 11:59:32
Ostatnia zmiana:2018-05-07 11:59:37
Ilość wyświetleń:121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij