Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERTWójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały złożone trzy oferty:


  1.Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno”, Brzeźno

  ul. Sportowa 4, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 44.500 zł

  2.Stowarzyszenie „Razem Aktywni” Paprotnia, ul. Wrzosowa 10,
  62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 4.000 zł

  3. Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów”, Krzymów ul. Mleczna 1,

  62-513 Krzymów - przyznano dotacje w kwocie 49.500 złUzasadnienie wyboru oferty


Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                             /-/Tadeusz Jankowski

=======================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) w związku z uchwałą
Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok


WÓJT GMINY KRZYMÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym
w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


I. Rodzaj zadania.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 1. organizowanie zajęć sportowych w zakresie: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, szachów, tenisa, piłki ręcznej, sportu powszechnie dostępnego, w tym szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i związane z nim organizacja i udział w zawodach,

 2. organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,

 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.


II. Termin i warunki składania ofert.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy
  w 2017 roku.

 4. Oferty dotyczące powierzenia realizacji publicznych zadań o charakterze gminnym należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów osobiście lub drogą pocztową (decyduje data złożenia oferty) w terminie do 02.03.2018r.
  z dopiskiem :”Konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym
  w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
  .

Termin dokonania wyboru ofert- 05.03.2018 r. godz. 10:00

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 2. Druki ofert dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kościelna 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzymów pod adresem: www.bip.krzymów.pl

 3. Do oferty dołącza się:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);

 2. dokument potwierdzający prawo reprezentowania oferenta i składania oświadczenia woli
  w imieniu oferenta;

 3. harmonogram działań planowanych przy realizacji zadania wraz z deklaracją o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.


III. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie powinno zostać wykonane do 14 grudnia 2018 r.

  2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową i w zakresie opisanym w ofercie.


IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku.

 1. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć 98.000 zł.

 2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów
  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Koszty pokrywane z dotacji:

zakup sprzętu i strojów sportowych, transport, diety i ubezpieczenia zawodników, ryczałty
i delegacje sędziowskie, opłaty i licencje startowe, obsługa medyczna, wynagrodzenia trenerów, podróże służbowe, wynajem obiektów sportowych, nagrody, dyplomy i medale dla zawodników, wyżywienie w przypadku organizacji zawodów i rozgrywek, materiały promocyjne, organizacja obozów sportowych i festynów rekreacyjnych.


V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta dokona wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawi Wójtowi Gminy Krzymów do akceptacji.

 2. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I nastąpi
  w szczególności w oparciu o:

 1. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką samorządu gminnego oraz z niniejszym ogłoszeniem;

 2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;

 3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta;

 4. osiągnięcia i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;

 5. ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów, w tym ich liczbę i tradycję

 6. pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych
  i prywatnych;

 7. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania;

 8. rodzaj i celowość planowanych kosztów w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;

 9. rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań finansowych z budżetu gminy.

 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzymów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


VI. Zasady przyznania dotacji.

  1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) lub innych właściwych przepisów.

  2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

  3. Wójt Gminy Krzymów może podmiotowi wyłonionemu w konkursie odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że rzeczowy zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


VII. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Krzymów z przyczyn opisanych wyżej, niewykorzystane środki wracają do budżetu gminy.

 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem a oferentem.

 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać
  we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, banerach, informację o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Krzymów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:

  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

  2. dostarczenia na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Krzymów oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której wcześniej mowa, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji
   z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


VIII. Na zadania publiczne polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu Gmina Krzymów w roku 2017 przeznaczyła kwotę 80.000 zł w tym: Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „CZARNI” Brzeźno kwota 33.600 zł, Gminny Klub Sportowy „WARTA KRZYMÓW” kwota 38.500 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie kwota 5.200 zł, Stowarzyszenie „Razem Aktywni „ kwota 2.700 zł

                                                                                                 Zastępca Wójta


                                                                                                /-/Roman Gęziak

Załączniki

wzór oferty (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2018-02-06 12:51:28
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2018-02-06 12:54:07
Ostatnia zmiana:2018-03-06 07:38:20
Ilość wyświetleń:316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij