Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie - prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Krzymów została złożona jedna oferta  1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul . PCK 13 62-500 Konin-

przyznano dotację w kwocie 20.000 złUzasadnienie wyboru oferty


Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

                                                                                                                  Wójt


                                                                                                    /-/Tadeusz Jankowski

 

================================================================================================================================================

                                                                                                  Ogłoszenie


Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332
ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok


Wójt Gminy Krzymów

ogłasza otwarty konkurs na

prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Krzymów


I. Rodzaj zadania: wsparcie lub powierzenie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów przez podmioty takie jak:


 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016. poz. 1817 ze zm.) jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej


II 1.Zasady przyznawania dotacji:

1) oferty należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

2) złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

3) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia

26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

4) wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja


2. Do oferty należy dołączyć:


1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

2) przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu
za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.

3) załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej stronie dokumentu data oraz podpisem osoby upoważnionej

4) oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w kopercie z podpisem „ Konkurs ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów” w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów pokój nr 12
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30


III Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów oceny:


 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;

 2. zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;

 3. realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;

 4. przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.


IV Termin i warunki realizacji zadania

1 Zadanie powinno zostać wykonane do 31 grudnia 2018 roku.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową i w zakresie opisanym w ofercie.


V Termin składania ofert do 30.01.2018 roku

VI Termin dokonania wyboru oferty 05.02.2018 rok godz. 10:00

VII Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć 20.000 zł


VIII 1.Na zadania publiczne polegające na prowadzeniu na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów w 2017 roku przyznana została kwota 24.000 zł Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.


2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


3. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.                                                                                                          Wójt Gminy


                                                                                                 /-/ Tadeusz Jankowski

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2018-01-05 11:53:35
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2018-01-05 11:56:42
Ostatnia zmiana:2018-02-05 13:06:04
Ilość wyświetleń:375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij