Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.32.2017 - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie

 

Krzymów 28.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania nr OZ.271.32.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie”.

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia w ramach:

 

Części I - Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego wybrano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin dostawy jednorazowej – 20 %

Termin płatności - 20 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

Adres do korespondencji:

Żołędowo, ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko

60,00

20,00

20,00

100,00

I

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOCIAN”

Kazimierz Bocian

ul. Świętojańska 25b

62-500 Konin

58,84

20,00

20,00

98,84

I

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia – 60%, termin dostawy jednorazowej – 20 % oraz termin płatności – 20 %.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu unieważniono:

 

część II zamówienia pn.: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty na daną część zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu na II część zamówienia - Dostawa brykiet drzewnych trocinowych nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 

część III zamówienia pn.: Dostawa oleju opałowego.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 55 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu były: cena za wykonanie zamówienia – 60%, termin płatności – 20% i termin dostawy jednorazowej – 20%.  Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Krzymów

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

===============================================================

Krzymów, dnia 11.12.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

Gmina Krzymów działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4  oraz ust 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione w zakresie części II zamówienia pn.: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych i zakresie części III zamówienia pn.: Dostawa oleju opałowego.

 

UZASADNIENIE:

 

Unieważnienia postępowania w zakresie części II zamówienia pn.: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych

 

 

Postępowanie  w zakresie części II zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – nie złożono żadnej oferty na daną część zamówienia.

W postepowaniu na II część zamówienia - Dostawa brykiet drzewnych trocinowych nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 

Unieważnienia postępowania w zakresie części III zamówienia pn.: Dostawa oleju opałowego

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W postepowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta.

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 55 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu były: cena za wykonanie zamówienia – 60%, termin płatności – 20% i termin dostawy jednorazowej – 20%.  Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wobec powyższego zamawiający postanowił, jak na wstępie.

 

 

 

Wójt Gminy Krzymów

/-/ Tadeusz Jankowski

 

 

================================================================

Krzymów, 11.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 622624-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

 

Termin składania ofert: 11/12/2017, godzina: 12:30

 

Termin otwarcia ofert: 11/12/2017, godzina: 13:00

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

 

1.     Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr Or.120.22.2017 Wójta Gminy Krzymów z dnia 27 września 2017 r. przywitał zebranych Wykonawców oraz członków Komisji przetargowej.

2.     Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował Wykonawców, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę: 300 000,00 zł brutto w tym:

Część I - Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego:      200 000,00 zł

Część II - Dostawa brykiet drzewnych trocinowych:        45 000,00 zł

Część III - Dostawa oleju opałowego:                            55 000,00 zł

3.      Przystąpiono do otwarcia ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

(I kryterium)

Termin dostawy jednorazowej – (II kryterium)

Termin płatności –

(III kryterium)

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań

ul. Piątkowska 149/6

Adres do korespondencji

Żołędowo

ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko

189 893,55 zł

12 godzin

30 dni

I

2

„TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o.

ul. Toruńska 186

62-600 Koło

60 690,00 zł

24 godziny

30 dni

III

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOCIAN”

Kazimierz Bocian

ul. Świętojańska 25b

62-500 Konin

193 648,07 zł

12 godzin

30 dni

I

 

4.      Termin wykonania zamówienia nie stanowił kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

5.      Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

    

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

==============================================================

Ogłoszenie nr 500068626-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.
 
Krzymów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 622624-N-2017
Data: 2017-11-29
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2, 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (url): www.krzymow.pl

 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-07, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-11 godzina: 12:30.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 622624-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Gmina Krzymów: Dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Krzymów, Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, REGON 311019183, NIP 665-273-70-20, Wójt Gminy - Tadeusz Jankowski

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Krzymów ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, Regon: 000272508, NIP: 665-29-89-460, Dyrektor Szkoły - Marzena Dopytalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, Paprotania ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów, Regon: 001190110, NIP: 665-24-41-897, Dyrektor Szkoły - Bożena Hodlik

Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów, Regon: 001190103, NIP: 665-24-64-237, Dyrektor Szkoły - Bożena Pruchlat

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Brzeźno ul. Kwiatowa 20 A, 62-513 Krzymów, Regon: 001190296, NIP: 665-29-89-477, Dyrektor Szkoły - Urszula Kucharska

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Brzeźno ul. Główna 70 A, 62-513 Krzymów, Regon: 301798077, NIP: 665-29-78-278, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie - Krzysztof Kędziora


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl  
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Krzymów przygotuje i przeprowadzi postępowanie oraz udzieli zamówienia i zawrze umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, pozostali partnerzy zobowiązują się udostępnić jej wszystkich niezbędnych do tego celu informacji, oraz na bieżąco regulować należności wynikłe z realizacji zawartych umów, każdy w swoim zakresie.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie
Numer referencyjny: OZ.271.32.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do Urzędu Gminy w Krzymowie, Szkół z terenu gminy Krzymów, Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie oraz budynku po Posterunku Policji w Krzymowie. 2.Zadanie zostało podzielone na części i obejmuje: Część I: Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego Przedmiotem zamówienia jest dostawa eko-groszku workowanego w ilości 215 ton oraz węgla kamiennego (kostka) w ilości 15 ton. Eko-groszek należy pakować w worki jutowe. Część II: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie. Część III: Dostawa oleju opałowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2011 w ilości 21.000 litrów do ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Krzymowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku z dostawą na miejsce własnym transportem.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09111210-5

09111220-8

09135000-4

09135100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I: Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ. Część II: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ. Część III: Dostawa oleju opałowego posiada aktualnie obowiązującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna dostawę eko-groszku o wartości rocznie min. 80.000,00 zł brutto. Część II: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna dostawę brykietu drzewnego o wartości rocznie min. 25.000,00 zł brutto. Część III: Dostawa oleju opałowego Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna dostawę oleju opałowego o wartości rocznie min. 30.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualnie obowiązującą koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06). DOTYCZY TYLKO Część III: Dostawa oleju opałowego - wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) formularz cenowy zgodny z Załącznikiem nr 4A do 4C do SIWZ;

c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii;

d) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)

e) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; - UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

termin dostawy jednorazowej

20,00

termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części dostaw na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: c) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), d) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) Inne zmiany
- Zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron. - Zmiana stawek podatku VAT. 4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia Zmniejszenie wartości umowy wynikające z robót niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego (niezwiększająca ogólnej wartości umowy). 2. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-07, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa eko-groszku i węgla kamiennego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa eko-groszku workowanego w ilości 215 ton oraz węgla kamiennego (kostka) w ilości 15 ton. Eko-groszek należy pakować w worki jutowe. Eko-groszek i węgiel kamienny należy dostarczać własnym transportem sukcesywnie przez cały okres dostawy tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy w Krzymowie do: a) Zespołu Szkół w Brzeźnie - Eko-groszek workowany - 100 ton b) Szkoły Podstawowej w Paprotni - Eko-groszek workowany - 45 ton c) Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie - Eko-groszek workowany - 30 ton d) Szkoły Podstawowej w Szczepidle - Eko-groszek workowany - 40 ton e) Świetlicy Środowiskowej w Krzymowie - węgiel kamienny (kostka) - 5 ton f) Budynku po Posterunku Policji w Krzymowie - węgiel kamienny (kostka) - 10 ton Podana ilość opału jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podana ilość opału może ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Parametru eko-groszku: Wartość opałowa (kaloryczność) Q ri - powyżej 28 MJ/kg Granulacja (uziarnienie) - 5-25 mm Zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI - poniżej 20 Zawartość popiołu (części niepalnych) - poniżej 10% Zawartość siarki - poniżej 0,8% Wilgotność - poniżej 10% (w okresie letnim) Parametry węgla kamiennego (kostki w kl. 1) Węgiel kamienny kostka w kl. 1 - min. 28MJ/kg Dostawa węgla samochodem o ładowności do 10 ton ze względu na dojazd do miejsca składowania opału. Cena za eko-groszek i węgiel kamienny winna obejmować wszelkie koszty łącznie z transportem na miejsce dostawy i nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia norm dotyczących zamówionego towaru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5, 09111000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

termin dostawy jednorazowej

20,00

termin płatności

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa brykiet drzewnych trocinowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie. Dostawa brykiet drzewnych trocinowych w kształcie walca o średnicy od 60 mm do 100 mm w ilości 100 ton do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie. Brykiety należy dostarczyć własnym transportem sukcesywnie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracownika Urzędu Gminy do: a) Szkoły Podstawowej w Krzymowie - Brykiet drzewny - 80 ton b) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie - Brykiet drzewny - 20 ton Podana ilość opału jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podana ilość opału może ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Wartość opałowa (kaloryczność): Brykiet drzewny trocinowy walec o średnicy od 60 mm do 100 mm - min. 18 MJ/kg Brykiety powinny być pakowane w workach do 30 kg. Cena za brykiety winna obejmować wszelkie koszty łącznie z transportem na miejsce dostawy i nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Dostawa węgla samochodem o ładowności do 10 ton ze względu na dojazd do miejsca składowania opału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111220-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

termin dostawy jednorazowej

20,00

termin płatności

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa oleju opałowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2011 w ilości 21.000 litrów do ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Krzymowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku z dostawą na miejsce własnym transportem. Podana ilość opału jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podana ilość opału może ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Parametry zamawianego oleju: - wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg, - gęstość w temp. 15oC max 860 kg/m3, - lepkość kinematyczna w temp. 20oC max. 6,00 mm2/s, - temp. zapłonu min. 56oC, - temp. płynięcia max -20oC, - zawartość siarki max 0,10%(m/m), - zawartość wody max. 200 mg/kg, - zawartość zanieczyszczeń stałych max 24 mg/kg, Rozładunek przy pomocy pompy na autocysternie wyposażonej w przepływomierz kompensujący ilość wydawanego paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze referencyjnej 15oC. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temp. 15oC wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15oC przy autocysternie. Uwaga! Cenę należy podać za 1litr - netto i brutto oraz za całość dostawy netto i brutto. Cena za olej opałowy winna obejmować wszelkie koszty łącznie z transportem na miejsce dostawy i nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135000-4, 09135100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

termin dostawy jednorazowej

20,00

termin płatności

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

Załączniki

OZ.271.32.2017 - SIWZ (648kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.32.2017 - SIWZ (636.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia-BZP (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2017-11-29 09:07:48
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2017-11-29 11:51:56
Ostatnia zmiana:2018-01-12 14:48:34
Ilość wyświetleń:258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij