Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.25.2017 - Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Paprotnia - Kałek, gmina Krzymów

 

Ogłoszenie nr 500036861-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

 

Krzymów: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Paprotnia - Kałek, gmina Krzymów

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2, 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (url):
www.krzymow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Paprotnia - Kałek, gmina Krzymów
Numer referencyjny  OZ.271.25.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Paprotnia– Kałek, gmina Krzymów odc.170 m. Odcinek planowany do budowy zlokalizowany jest w miejscowości Paprotnia na ulicy Kupieckiej. Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:
- Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Krawężniki - Odwodnienie - Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej - Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej - Roboty wykończeniowe i towarzyszące 2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załączniki Nr 4-6), w skład której wchodzą: - Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 4), - Przedmiar robót (Załącznik nr 5), - Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) (Załącznik nr 6).

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233262-3,

45233200-1

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: Art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 7 września 2017 roku wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika na terenie gminy Krzymów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych w dniu 07-09-2017 roku pod nr 585040-N-2017. Termin składanie i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25-09-2017 roku. Postepowanie zostało podzielone na dwie części: Część I: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paprockie Holendry gmina Krzymów, dług. 584m Część II: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Paprotnia – Kałek , gmina Krzymów odc.170 m Do momentu składania i otwarcia ofert wpłynęła do zamawiającego jedna oferta na I część zamówienia. Na druga część zamówienia nie wpłynęła do zamawiającego żadna ofert. Zgodnie z powyżej cytowanym przepisem ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający postanowił skorzystać z dyspozycji art. 67 ust 1 pkt 4.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Lidia Uznańska - Produkcja Handel Usługi EKOBRUK,  eko-bruk@wp.pl,  Kuny 129G,  62-710,  Władysławów,  kraj/woj. wielkopolskie

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

Załączniki

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2017-10-02 13:16:50
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2017-10-02 13:25:01
Ostatnia zmiana:2017-10-13 12:31:38
Ilość wyświetleń:170

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij