Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Referent ds. księgowości podatkowej (pełen etat)

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Krzymowie:

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Golon zamieszkała w Szczepidle.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Ewa Golon spełniła niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu
o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętnościami potrzebnymi na stanowisku do spraw księgowości podatkowej.                                                                                     Wójt Gminy

                                                                             /-/ Tadeusz JankowskiKrzymów, dnia 22.09.2017r.


 

================================================================

Krzymów, 18.09.2017r.


OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:


L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Ewa Golon

SzczepidłoOsoby, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostaną odrębnie poinformowane o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Tadeusz Jankowski

====================================================================================================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE


Referent ds księgowości podatkowej (pełen etat)


1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów


2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

Referent do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Krzymowie


3. Określenie wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunkach finanse, rachunkowość, wyższe administracyjne lub pokrewne;

 4. posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.


3.2. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym i leśnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 2. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

 3. umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole,

 4. wysoka kultura osobista,

 5. samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność i inicjatywa,

 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.


4. Zakres wykonywanych zadań:

 1. księgowanie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych,

 2. księgowanie innych należności, które składają się na dochody gminy (opłata eksploatacyjna, skarbowa, targowa, czynsze itp.)

 3. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

 4. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

 5. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 6. rozliczanie inkasentów oraz naliczanie prowizji,

 7. uzgadnianie kont podatkowych,

 8. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

 9. dokonywanie uzgodnień przypisów i odpisów z rejestrem wymiarowym,


5. Warunki pracy na stanowisku

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

 2. praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów,

 5. praca biurowa z wykorzystaniem komputera,


6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie kandydata potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 6. świadectwa z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 8. dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 10. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 , poz. 906 z późn. zm.),

 11. kwestionariusz osobowy.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze z późn. zm.).”


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 12 w terminie do dnia 15.09.2017r. do godziny 12:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Referenta do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

 3. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 4. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


 Krzymów, 04.09.2017r.


                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                            /-/ Tadeusz Jankowski

Załączniki

kwestionariusz osobowy (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2017-09-04 13:49:27
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2017-09-04 13:53:23
Ostatnia zmiana:2017-09-22 13:56:38
Ilość wyświetleń:482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij