Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.13.2017 - Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych

Krzymów 25.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania nr OZ.271.13.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano wykonawcę:

 

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

W kryterium oceny – oferta uzyskała 95,64 punkty.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60%

Wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – 40 %

Łączna liczba punktów

1

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

60,00

35,64

95,64

2

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A

62-561 Ślesin

37,38

40,00

77,38

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób

Wojciech Perliński

Tury 48, 62-513 Krzymów

53,38

38,43

91,82

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                          Wójta Gminy Krzymów

 

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

============================================================== 

Krzymów, dnia 21.08.2017 r.

 

 

SPROSTOWANIE

DO INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych”.

 

 

Zmawiający informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w informacji z sesji otwarcia ofert z dnia 14.08.2017 r. poprzez zastąpienie błędnego zapisu dotyczącego II kryterium oceny ofert – Wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (II kryterium) w ofercie wykonawcy nr 3 tj.:

 

Usługi Transportowe Przewóz Osób

Wojciech Perliński

Tury 48, 62-513 Krzymów

 

W tabeli w kolumnie nr 4 w wierszu nr 3

 

Jest:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

(II kryterium)

1

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

165 371,98 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 20 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących):  20 lat

autobus nr 3: 15 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 55 lat

2

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A

62-561 Ślesin

265 410,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 3: 17 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 49 lat

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób

Wojciech Perliński

Tury 48, 62-513 Krzymów

185 868,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 22 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 21 lat

autobus nr 3: 88 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 51 lat

 

 

Winno być:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

(II kryterium)

1

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

165 371,98 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 20 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących):  20 lat

autobus nr 3: 15 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 55 lat

2

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A

62-561 Ślesin

265 410,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 3: 17 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 49 lat

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób

Wojciech Perliński

Tury 48, 62-513 Krzymów

185 868,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 22 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 21 lat

autobus nr 3: 8 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 51 lat

 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

                                                                                   

                                                                                                       

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

===============================================================

Krzymów, 14.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 564076-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

 

Termin składania ofert: 14/08/2017, godzina: 10:30

 

Termin otwarcia ofert: 14/08/2017, godzina: 11:00

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

 

1.     Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr Or.120.13.2017 Wójta Gminy Krzymów z dnia 18 lipca 2017 r. przywitał zebranych Wykonawców oraz członków Komisji przetargowej.

2.     Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował Wykonawców, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę: 142 000,00 zł brutto

3.      Przystąpiono do otwarcia ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

(II kryterium)

1

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

165 371,98 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 20 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących):  20 lat

autobus nr 3: 15 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 55 lat

2

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A

62-561 Ślesin

265 410,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 16 lat

autobus nr 3: 17 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 49 lat

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób

Wojciech Perliński

Tury 48, 62-513 Krzymów

185 868,00 zł

autobus nr 1 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 22 lat

autobus nr 2 (co najmniej 40 miejsc siedzących): 21 lat

autobus nr 3: 88 lat

Łączny wiek pojazdów 1+3: 51 lat

 

4.      Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

5.      Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji, kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

  

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

===============================================================

Krzymów, 09.08.2017 r.

 

                                                                                             

 

Dotyczy:         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej „Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych.”

 

 

Numer ogłoszenia w BZP : 564076-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Krzymów zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  poprzez dodanie dodatkowego zapisu dotyczącego kar umownych w postępowaniu na realizację zadania: „Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych.”.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1.      Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy w  § 9 Kary umowne dodano ust 9 o następującej treści:

9)  za wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu innych środków transportu niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie stanowiących II kryterium oceny ofert wymienionych w § 5 ust 1 umowy w wysokości stawki dziennej (ceny jednostkowej) wskazanej w § 6 ust 2 umowy za każde zdarzenie. Poza sytuacją w której Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia za pomocą środków transportu innych niż wskazanych w § 5 ust 1 o ile będą one równoważne (nie gorsze niż), tym wskazanym w ofercie lub lepsze po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski

 

=====

Ogłoszenie nr 564076-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Gmina Krzymów: Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. Kościelna 2 , 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, , e-mail krzymow@op.pl, , faks 632 413 091.

Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych

Numer referencyjny: OZ.271.13.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.        Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny przewóz (dowóz i odwóz) uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów w roku szkolnym 2017/2018 oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych.

 

Bezpieczne i punktualne przewozy (dowozy i odwozy) dzieci do Szkół na terenie Gminy Krzymów realizowane będą w okresie od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od dnia 04.09.2017 r.) do końca roku szkolnego 2017/2018, tj 22 czerwca 2018 r, obejmują następujące trasy:

 

Przywozy – Autobus I

Trasa I: Zalesie, Osada, Szczepidło, Brzeźno (Szkoła) - dowóz na godz. 740

 

Ilość uczniów: 24

Długość trasy: 5,3 km.

 

Trasa II:

Ignacew, Depaula, Smólnik, Kałek, Paprotnia (ul. Kupiecka), Paprotnia (ul. Chabrowa), Paprotnia (Szkoła), Paprotnia (Remiza), Krzymów (Szkoła) - dowóz na godz. 800

 

Ilość uczniów: 17

Długość trasy: 10,2 km.

 

Przywozy – Autobus II

Trasa I:

Brzezińskie Holendry, Brzeźno (Szkoła) - dowóz na godz. 740

 

Ilość uczniów: 29

Długość trasy: 4,2 km.

 

Trasa II:

Brzezińskie Holendry, Rożek Brzeziński (Remiza), Borowo, Gozdek I/ Zjazd na Nowe Paprockie Holendry, Gozdek II, Nowe Paprockie Holendry, Paprotnia (ul. Kremowa), Krzymów (Szkoła) – dowóz na godz. 800

 

Ilość uczniów: 30

Długość całej trasy 8,4 km

 

Odwozy – Autobus I

Trasa I:

Brzeźno (Szkoła), Zalesie, Szczepidło

 

Ilość uczniów: 24

Długość trasy: 5,3 km.

 

Trasa II:

Brzeźno (Szkoła), Brzezińskie Holendry

 

Ilość uczniów: 29

Długość trasy 4,2 km

 

Odwozy – Autobus II

Trasa I:

Krzymów (Szkoła), Paprotnia (ul. Kremowa), Nowe Paprockie Holendry, Gozdek II, Gozdek I, Borowo, Rożek Brzeziński (Remiza), Brzezińskie Holendry

 

Ilość uczniów: 30

Długość trasy: 8,4 km.

 

Trasa II:

Krzymów (Szkoła), Paprotnia (Remiza), Paprotnia (Szkoła), Paprotnia (ul. Chabrowa), Paprotnia (ul. Kupiecka), Kałek, Smólnik, Depaula, Ignacew

 

Ilość uczniów: 17

Długość trasy: 10,2 km.

 

Osoby sprawujące opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu w  autobusach zapewnia Wykonawca.

 

Opiekunem winna być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, niekaralna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przeszkolenie lub kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i będąca w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w czasie przejazdu. Do której obowiązków będzie należało w szczególności:

a)        opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły,

b)        opieka i nadzór podczas przewozu dzieci ze szkoły do miejsc zamieszkania,

c)        opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkoły oraz ze szkoły do pojazdu samochodowego. W szczególności przekazanie pod opiekę nauczyciela dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (zaprowadzenie ich do przedszkola i pozostawienie pod opieką nauczyciela) oraz oddanie pod opiekę osoby pełnoletniej w przypadku odwozów do miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 7 lat jeżeli na przystanku na dziecko nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo) obowiązkiem wykonawcy jest ustalenie telefoniczne z pracownikiem szkoły dalszego postępowania, w razie konieczności odwiezienie dziecka do szkoły i oddanie pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły. Podobnie jeśli w oddziale przedszkolnym nie będzie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem (nauczyciel, pedagog, pomoc nauczyciela, inni pracownicy placówki) obowiązkiem wykonawcy jest ustalenie telefoniczne z pracownikiem szkoły dalszego postępowania, w razie konieczności oddanie pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły.

d)       zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu,

e)        w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę.

Opiekunem o którym mowa powyżej nie może być kierowca prowadzący danych autobus. W autobusie musi znajdować się jednocześnie opiekun i kierowca.

 

Godziny odwozów ustalone zostaną po zatwierdzeniu przez szkoły planów lekcji.

Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego.

 

Uwaga!!!

Ważne – w ofercie przetargowej należy podać cenę netto i brutto za 1 dzień przewozu oraz łącznie za okres od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od dnia 04.09.2017 roku) do 22.06.2018 tj. około 187 dni. Cena nie może ulec zmianie przez cały okres usługi.

 

1)        Usługa przewozu uczniów powinna być świadczona autobusami o liczbie miejsc siedzących min. 40 plus kierowca. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w trasach przewozów wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek oświatowych, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Liczba kilometrów i dni nauki szkolnej podana w opisie przedmiotu służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

2)        Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.

3)        Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

4)        Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich przewóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

5)        Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

6)        Przewozy powinny odbywać się autobusami, sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określone rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu w ciągu 30 minut, który umożliwi dotarcie osób na czas w wyznaczone miejsce.

 

Zamówienie obejmuje również bezpieczny i punktualny przewóz (dowóz i odwóz) na imprezy sportowe lub kulturalne w okresie od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od dnia 04.09.2017 roku) do 31.08.2018 roku:

1)        Przewozy okazjonalne w ilości ok. 4 500 km, w tym: ok. 1500 km przewozów dla min. 40 osób, 1500 km przewozów grup do 20 osób i 1500 km przewozów grup do 8 osób. Podana liczba km stanowi wartość przybliżoną. Podawana jest do bardziej trafnego określenia przez Wykonawcę stawki za

2)        Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż nie będzie miał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu, wykonania w okresie obowiązywania niniejszej umowy mniejszej ilości przewozów niż wynikałoby to z przyjętego przez Zamawiającego szacunku.

3)        Wykonawca winien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy.

4)        Obsługa przewozów powinna być wykonywana przez autobus lub bus przystosowany do przewozu osób o mniejszej liczbie miejsc siedzących spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przypadku mniejszej liczby osób przewożonych na imprezy sportowe i kulturalne.

5)        Przewozy powinny odbywać się autobusami, busami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określone rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w tym spełniającymi warunki dla autobusów, busów szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu, busa w ciągu 30 minut, który umożliwi dotarcie osób na czas w wyznaczone miejsce.

6)        Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego.

7)        Przewoźnik, w zależności od potrzeb Zamawiającego świadczy okazjonalne usługi przewozowe dla osób na imprezy sportowe i kulturalne.

8)        Wykonawca zostanie powiadomiony przez osoby uprawnione o dacie świadczenia usługi okazjonalnych przewozów dla potrzeb sportowych i kulturalnych oraz ilości przewożonych osób nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed planowanym wyjazdem pisemnie (faks lub e-mail za potwierdzeniem odbioru wiadomości). Zamawiający nie odpowiada za stan techniczny urządzeń posiadanych przez Wykonawcę. Za datę powzięcia informacji o dacie świadczonej usługi uważa się datę przesłania do Wykonawcy stosowanego pisma przez osoby upoważnione ze  strony Zamawiającego.

9)        Wykonawca ubezpiecza autobusy, busy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

10)    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób przewożonych na imprezy sportowe i kulturalne. W przypadku zwiększenia ilości osób przewożonych na imprezy sportowe i kulturalne Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych osób zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamawiający w przypadku mniejszej liczby osób przewożonych na imprezy sportowe i kulturalne dopuszcza możliwość wykonywania usługi przewozowej autobusem, busem o mniejszej liczbie miejsc siedzących spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

Uwaga !!!

Ważne – w ofercie przetargowej należy podać cenę netto i brutto za 1 km przewozu. Cena nie może ulec zmianie przez cały okres usługi.

 

§  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i czasu przejazdów w zależności od sytuacji wynikającej z ilości uczniów dojeżdżających do Szkół w Krzymowie i Brzeźnie i Szkoły Podstawowej w Paprotni oraz czasu kończenia zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą.

§  Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami, busami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.

§  Przewozy odbywają się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanych przez uprawnione do tego organy samorządowe. Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe. Przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Krzymów na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych o wartości do 20 % realizowanego zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2017-09-04 lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, tj. aktualną licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują w celu wykonania zamówienia publicznego odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego, dopuszczonego do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanego właściwie do charakteru przewozu, tj.: minimum trzema pojazdami, w tym dwoma posiadającym co najmniej 40 miejsc.

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują w celu wykonania zamówienia publicznego co najmniej 2 osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami wymienionymi w załączniku nr 4.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierowców autobusów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

2. Wykaz dostępnych Wykonawcy pojazdów o których mowa w rozdz V pkt 3 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii;

c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria                                                                                                                 Znaczenie

cena wykonania zamówienia                                                                                     60,00

wiek pojazdów wskazanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.      Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6)
ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:

 

 

1)     Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu

spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w  umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:

a)      zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę  umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 

2)     Inne zmiany

-        Zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron.

-        Zmiana stawek podatku VAT.

 

2.        Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:

a)      nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; w takim przypadku cena przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona.

b)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kilometrów przewozów, o ile zmiany te nie będą miały wpływu na wzrost stawki za 1 kilometr.

3.             Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej.

4.             Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-14, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane NieIV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

Załączniki

OZ.271.13.2017 - SIWZ dowozy (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.13.2017 - SIWZ dowozy (509.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.13.2017 - SIWZ dowozy 09.08.2017 (537.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.13.2017 - SIWZ dowozy 09.08.2017 (510.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o zam 564075-N-2017 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia-BZP (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Szczepankiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Szczepankiewicz
Data wprowadzenia:2017-08-04 12:46:03
Opublikował:Mariola Szczepankiewicz
Data publikacji:2017-08-04 13:11:24
Ostatnia zmiana:2017-09-08 15:04:07
Ilość wyświetleń:414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij