Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.9.2017 - Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów.

Krzymów 25.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania nr OZ.271.9.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia w ramach:

 

Części I - Modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi Borowo - Drążno dług. 1200 m wybrano wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia”

Okres gwarancji – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

60,00

40,00

 

100,00

I

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji – 40%. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż nie było innych ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Części II - Modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa dług. 350 m wybrano wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia”

Okres gwarancji – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

60,00

40,00

 

100,00

II

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji – 40%. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż nie było innych ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Części III - Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło dług. 1700 m wybrano wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia”

Okres gwarancji – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

60,00

40,00

 

100,00

III

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji – 40%. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż nie było innych ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

                                                                                                          Wójta Gminy Krzymów

 

                                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

 

=============================================================== 

Krzymów, 25.08.2017  r.

 

 

 

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

          W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów” (numer sprawy OZ.271.9.2017), na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, pok. 12 w niżej wskazanym terminie.

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, pok. 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2017 r. godz. 12:00.

 

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

 

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

=============================================================

Krzymów, 03.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 547536-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

 

Termin składania ofert: 03/08/2017, godzina: 9:30

 

Termin otwarcia ofert: 03/08/2017, godzina: 10:00

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

 

1.     Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr Or.120.5.2017 Wójta Gminy Krzymów z dnia 8 maja 2017 r. przywitał zebranych Wykonawców oraz członków Komisji przetargowej.

2.     Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował Wykonawców, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę: 323 000,00 zł brutto w tym:

Część I - Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi Borowo - Drążno:      132 000,00 zł

Część II - Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa:     38 000,00 zł

Część III - Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło:     153 000,00 zł

3.      Przystąpiono do otwarcia ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Okres gwarancji- (II kryterium)

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

Część I – 149 445,00

Część II – 48 523,50

Część III – 165 681,00

Łącznie - 363 649,50

Część I - 24 miesiące

Część II –24 miesiące

Część III -24 miesiące

I-III

 4.      Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

5.      Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

 

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

==============================================================

 

Krzymów, 21.07.2017 r.

 

                                                                                             

 

Dotyczy:         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów.”

 

 

Numer ogłoszenia w BZP : 547536-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Krzymów zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na realizację zadania: „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów.” oraz ogłoszenie o zamówieniu.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1.        XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt 1 ppkt 2 (str. 23 SIWZ) z:

1)        Kryterium: Okres gwarancji [GW] – 40% (max 40 pkt)

a)             W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

b)             Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały przy założeniu, że minimalny okres gwarancji to 24 miesięcy od daty wykonania zamówienia, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji to 48 miesięcy od daty wykonania zamówienia, – maksymalnie 40 pkt - WAGA kryterium 40 %

c)             Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wskazać okres gwarancji w przedziale od 24 do 48 miesięcy, która będzie stanowiła okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały. W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Okres ten należy wskazać w miesiącach.

d)            Zmawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

e)             Nie wpisanie okresu gwarancji w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego zostanie odczytane przez Zamawiającego jako zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji. I nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

f)              Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 40. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji powyżej 48 miesięcy, jednakże uzyska maksymalną ilość 40 pkt. (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

g)             Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

 

GW = GWn/ GWo x 40

 

gdzie:

 

GW – ilość punktów jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium „Okres gwarancji”;

GWn – najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji oferowany spośród badanych ofert (48 miesięcy);

GWo – okres gwarancji oferowany w badanej oferty.

    

Na zapis:

2)        Kryterium: Okres gwarancji [GW] – 40% (max 40 pkt)

h)             W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

i)               Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały przy założeniu, że minimalny okres gwarancji to 24 miesięcy od daty wykonania zamówienia, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji to 48 miesięcy od daty wykonania zamówienia, – maksymalnie 40 pkt - WAGA kryterium 40 %

j)               Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wskazać okres gwarancji w przedziale od 24 do 48 miesięcy, która będzie stanowiła okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały. W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Okres ten należy wskazać w miesiącach.

k)             Zmawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

l)               Nie wpisanie okresu gwarancji w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego zostanie odczytane przez Zamawiającego jako zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji. I nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

m)           Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 40. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji powyżej 48 miesięcy, jednakże uzyska maksymalną ilość 40 pkt. (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

n)             Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

 

GW = GWo/ GWn x 40

 

gdzie:

 

GW – ilość punktów jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium „Okres gwarancji”;

GWn – najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji oferowany spośród badanych ofert (48 miesięcy);

GWo – okres gwarancji oferowany w badanej oferty.

 

 

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski

 

  

==================================================================

Zamawiający informuje, iż załączono poprawione przedmiary robót w których zmieniono jednostkę miary z km na m2.

===================================================================

Ogłoszenie nr 500004071-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Krzymów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 547536-N-2017
Data: 17/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2, 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (url): www.krzymow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA I:
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=3963
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA I:
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II:
Punkt: II.7)
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujące zmianę nawierzchni dróg gminnych) o wartości do 50 % realizowanego zamówienia podstawowego.
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujące modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów) o wartości do 50 % realizowanego zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA III:
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV:
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-02, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-03, godzina: 09:30,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło dług. 1700 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 1700*5,0 - Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233262-3, 45233140-2, 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium,                              Znaczenie

cena wykonania zamówienia: 60,00

Okres gwarancji:                    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski

 

================================================================ 

 

 

Krzymów, 18.07.2017 r.

 

                                                                                             

 

Dotyczy:         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów.”

 

 

Numer ogłoszenia w BZP : 547536-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Krzymów zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na realizację zadania: „Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów.” oraz ogłoszenie o zamówieniu.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1.        ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – CPV pkt 13 (str. 8 SIWZ) z:

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujące zmianę nawierzchni dróg gminnych) o wartości do 50 % realizowanego zamówienia podstawowego.  

Na zapis:

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujące modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów) o wartości do 50 % realizowanego zamówienia podstawowego. 

2.        ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 (str. 20 SIWZ) z:

1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

       Urząd Gminy Krzymów

Sekretariat – pokój nr 12

       ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

       w terminie do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godziny 09:30.

 

Na zapis:

1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

       Urząd Gminy Krzymów

       Sekretariat – pokój nr 12

       ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

       w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r. do godziny 09:30.

 

3.        ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 2 (str. 20 SIWZ) z:

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

oraz oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 2 sierpnia 2017 r. – OZ.271.9.2017”

Ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Na zapis:

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

oraz oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów"  na terenie Gminy Krzymów. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 3 sierpnia 2017 r. – OZ.271.9.2017”

Ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

 

4.        ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 3 (str. 20 SIWZ) z:

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, sala sesyjna. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Na zapis:

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, sala sesyjna. Otwarcie ofert jest jawne.

 

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 547536-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

Gmina Krzymów: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 311019183, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513   Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, , e-mail krzymow@op.pl , , faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 12)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów
Numer referencyjny: OZ.271.1.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów. Zadanie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część I: Modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi Borowo - Drążno dług. 1200 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: -Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 1200*5,0 -Remont nawierzchni bitumicznej masą na gorąco -Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją Część II: Modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa dług. 350 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 350*4,0 -Remont nawierzchni bitumicznej masą na gorąco -Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją Część III: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło dług. 1700 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: -Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 1700*5,0 -Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233262-3

45233140-2

45233120-6

45233142-6

45233220-7

45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujące zmianę nawierzchni dróg gminnych) o wartości do 50 % realizowanego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: Modernizacji nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi Borowo - Drążno dług. 1200 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na układaniu nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno, o wartości nie mniejszej niż sto tysięcy złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część II: Modernizacji nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa dług. 350 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na układaniu nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno, o wartości nie mniejszej niż trzydzieści tysięcy złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część III: Modernizacji nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło dług. 1700 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na układaniu nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno, o wartości nie mniejszej niż sto tysięcy złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 900,00 zł w tym dla: Część I: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi Borowo - Drążno dług. 1200 m – 1 200,00 zł Część II: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa dług. 350 m – 400,00 zł Część III: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Szczepidło dług. 1700 m – 1 300,00 zł 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.9.2017 Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" na terenie Gminy Krzymów. – część …” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) Inne zmiany
- Zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron. - Zmiana stawek podatku VAT. 4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. Zmniejszenie wartości umowy wynikające z robót niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego (niezwiększająca ogólnej wartości umowy). 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona zostanie według następujących zasad: - podstawę kalkulacji stanowić będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Zmiana przedstawicielstwa umawiających się stron wyszczególnionych w § 14 niniejszej umowy, oraz zmiana kierownika budowy wykazanego w § 14 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Modernizacja nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" Droga Borowo - Drążno dług. 1200 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 1200*5,0 - Remont nawierzchni bitumicznej masą na gorąco - Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233262-3, 45233140-2, 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Modernizację nawierzchni asfaltowej dróg gminnych metodą "mikroasfaltów" drogi w m. Genowefa dług. 350 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Wykonanie cienkiego dywanika na zimno 350*4,0 - Remont nawierzchni bitumicznej masą na gorąco - Remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233262-3, 45233140-2, 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

  

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski

 

Załączniki

OZ.271.9.2017 - SIWZ zmodyfikowany_21.07.2017 (546.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.9.2017 - SIWZ zmodyfikowany_21.07.2017 (566.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.9.2017 - SIWZ zmodyfikowany_18.07.2017 (566kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.9.2017 - SIWZ zmodyfikowany_18.07.2017 (546.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.9.2017 - SIWZ Modernizacja nawierzchni-mikroasfalt (566.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.9.2017 - SIWZ Modernizacja nawierzchni-mikroasfalt (546.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 4 - Dokumentacja techniczna (300.7kB) Zapisz dokument  
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 5 - Przedmiary (26.7kB) Zapisz dokument  
Zalacznik nr 5 - Przedmiary poprawione 19-07-2017 (27.1kB) Zapisz dokument  
Oswiadczenie - przedluzenie terminu zwiazania (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o udzieleniu -BZP (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2017-07-17 14:34:25
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2017-07-17 15:36:51
Ostatnia zmiana:2017-09-08 15:03:12
Ilość wyświetleń:311

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij