Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Decyzja Nr PR.6733.2.2017 z dn. 18.05.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV, dla dz. nr 1290, 1310/3, 730, obręb Brzeźno, gmina Krzymów"

 

Krzymów, 18.05.2017r.

Nr PR.6733.2.2017

 

DECYZJA NR 1 / 2017

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie:

-    art. 50 ust.1 art. 51 ust.1 pkt.2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.);

-    art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.),

w związku z przepisami:

-    ustawy z dnia 3 lutego 1995r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.);

-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r., Nr 164 poz. 1588);

-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164 poz. 1589),

 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2017r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i po stosownych uzgodnieniach:

 

ustalam

na rzecz Energa Operator w odział w Kaliszu, al. Wolności 8 , 62-800 Kalisz

reprezentowanej przez pełnomocnika pana Zbigniewa  Hetman, ul. Margaretkowa 1/7,

62-502 Konin

 

lokalizację inwestycji celu publicznego dla dz. nr 1290, 1310/3, 730, obręb Brzeźno, gmina Krzymów

dla inwestycji obejmującej

budowę stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV

(inwestycja zlokalizowana również na dz. nr 1289/3 oraz 1289/1 – teren posiadający obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA Nr XXX/172/2002 RADY GMINY W KRZYMOWIE z dnia 27 czerwca 2002 r., obszar działek nie jest objęty opracowaniem decyzji)

 

Ustalenia zagospodarowania terenu i jego zabudowy:

1.       ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy – infrastruktura techniczna;

2.       ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV;

3.       ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego;

1)    lokalizacja inwestycji – zgodnie z załącznikiem graficznym;

2)    stacja transformatorowa SN/nN – 1 sztuka;

3)    stanowiska słupowe SN 15kV – 1 sztuka;

4)    złącze kablowo pomiarowe – 1 sztuka;

5)    linie rozgraniczające teren inwestycji – zgodnie z załącznikiem graficznym;

6)    długość linii kablowej SN–  ok 450,0mb;

7)    długość linii kablowej nN–  ok 125,0mb;

8)    budowa niezbędnych urządzeń infrastruktury;

4.       ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – inwestycja znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu;

5.       ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie występują;

6.       ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)    zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną – nie jest wymagane dla przedmiotowej inwestycji;

2)    inwestycja realizowane w pasie drogi – powiatowej 3221P oraz publicznej gminnej;

3)    uzgodnić szczegółowo budowę stacji transformatorowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie

4)    powstające w trakcie budowy odpady należy przekazać do firm zajmujących się utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów;

7.       ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1)    projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

2)    obwieszczenie i zawiadomienie stron pismem Nr PR.6733.2.2017 z dnia 31.03.2017r., o wszczęciu postępowania

- obwieszczenie i zawiadomienie stron pismem Nr PR.6733.2.2017 z dnia 26.04.2017r. o zakończeniu postępowania

8.       ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – inwestycja znajduje się na terenie GZWP;

9.       inne ustalenia:

1)    Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich.

2)    Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie dotyczy stawki procentowej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości), przepisy art. 36 oraz 37 stosuje się odpowiednio. Koszt realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

3)    Planowana inwestycja powinna być projektowana i realizowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z art. 5 pkt 9 Prawa budowlanego.

4)    Do projektu budowlanego Inwestor winien załączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dot. działki, na której ma być realizowana przedmiotowa decyzja. Prawem takim jest tytuł wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

5)    W przypadku występowania na terenie planowanej inwestycji urządzeń melioracyjnych, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6)    Decyzja jest ważna do czasu wygaszenia jej odrębną decyzją lub ustaleniami planu miejscowego.

10.   Projekt niniejszej decyzji:

1)    pozytywnie zaopiniował w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogi publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie pismem nr ZDP-TZ2-4015-149/2017 z dnia 11.04.2017r.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

-      nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej;

-      nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, stanowi podstawę do ubiegania się o nie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV, dla dz. nr 1290, 1310/3, 730, obręb Brzeźno, gmina Krzymów.

Działka nr 1290 oraz 730 położona jest w obrębie gruntów klasy (dr), dz. nr 1310 (B, RV, RVI) .

Zgodnie z przeprowadzoną analizą spełnione zostały warunki art. 53. ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. planowana inwestycja stanowi realizację obiektów liniowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formami ochrony, znajduje się w „Złotogórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

                Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) Wójt Gminy Krzymów pismem z dnia 31.03.2017r., zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Konińskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu, Ministerstwa Środowiska, Departament Polityki Surowcowej i Analiz w Warszawie i Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, o uzgodnienie przedmiotowej decyzji.

Projekt decyzji został uzgodniony przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie postanowieniem nr ZDP-TZ2-4015-149/2017 z dnia 11.04.2017r., pod warunkiem zapisanym w pkt 6 podpunkt 3.

Wobec tego, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starosta Koniński, Ministerstwo Środowiska Departament Polityki Surowcowej i Analiz w Warszawie, nie zajęli stanowiska w terminie 2 tygodni  od dnia doręczenia projektu decyzji, zgodnie  z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)  oraz wobec tego, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 5 i 5c w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.

Niniejsza decyzja została wydana w oparciu i na podstawie wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na analizowanym obszarze w zakresie warunków, o których mowa w art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r., które pozwoliły stwierdzić łączne spełnianie warunków wynikających z ww. ustawy.

Przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Krzymów umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Projekt decyzji sporządził - mgr inż. arch. Adam Kaczmarek.

POUCZENIE

-        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzymów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

-        Organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji (art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż wydanej decyzji.

-        W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek wraz z dokumentami określonymi w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Koninie.

 

 

 

 

Załączniki:

1.       mapa

2.       analiza funkcji oraz cech zabudowy o zagospodarowania terenu

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.       ENERGA Operator, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

2.       Pełnomocnik pan Zbigniew Hetman, ul. Margaretkowa 1/7, 62-502 Konin

3.       Strony postępowania w/w odrębnego wykazu

4.       a/a

 

 

 

 

Załącznik do decyzji nr PR.6733.2.2017 z dnia 18.05.2017r.

 

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Analiza wykonana została zgodnie art. 53 ust 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2016 poz. 778 ze zmianami );

 

Przedmiot analizy – budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV, dla dz. nr 1290, 1310/3, 730, obręb Brzeźno, gmina Krzymów.

1.       warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:

·         Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym, powodziowym, osuwania się mas ziemnych

·         Inwestycja nie będzie oddziaływać na tereny ochrony kulturowej i ochrony zabytków

·         Inwestycja częściowo realizowana na terenie drogi powiatowej oraz drogi gminnej

·         Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formami ochrony, znajduje się w „Złotogórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

·         Inwestycja znajduje się na terenie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP

2.       stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV, dla dz. nr 1290, 1310/3, 730, obręb Brzeźno, gmina Krzymów.

Działka nr 1290 oraz 730 położona jest w obrębie gruntów klasy (dr), dz. nr 1310 (B, RV, RVI) .

 

 

 

 Opracował - mgr inż. arch. Adam Kaczmarek

 

Załączniki

MAPA CEL PUBLICZNY (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2017-05-18 11:35:21
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2017-05-18 11:50:34
Ostatnia zmiana:2017-05-18 11:50:59
Ilość wyświetleń:252
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij